ประกาศเทศบาล

ประกาศ

– ประกาศกำหนดพื้นที่เหตุรำคาญ
–  ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลนครนครราชสีมา
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
– ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 11
– ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 9
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
– ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
– ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
– แก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 8
– ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
– การขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
– ประชาสัมพันธ์การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 7
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบัญญัติเทศบาลฯ
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (18 พ.ค. 2563)
การกำจัดมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563  (20 พ.ค. 2563)

ระเบียบ
– ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา ว่าด้วยกาประกอบกิจการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (20 เม.ย. 2561)
คำสั่ง
– คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
– คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
– คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3 ส.ค. 2564)
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทศบาลนครนครราชสีมา (13 ส.ค. 2564)
– แก้ไขเปลี่ยนแปลงการมอบหมายอำนาจหน้าที่ปลัดเทศบาล (1 ก.ค. 2564)
– มอบหมายอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา (2 ก.ค. 2564)
– คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมือองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดนครราชสีมา (22 ม.ค. 2562)