สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสันติ เกิดโมฬี

รองปลัดเทศบาล รักษาการ
ผอ. สำนักสาธารณสุขฯ

Click Here
Click Here
Previous
Next

การให้บริการ

ศูนย์บริการฯ 1

โพธิ์กลาง

ศูนย์บริการฯ 2 

ทุ่งสว่าง

ศูนย์บริการฯ 3 

สวนพริกไทย

ศูนย์บริการฯ 4

การเคหะ

ศูนย์บริการฯ 6

วัดศาลาทอง

ข่าวสาร / กิจกรรม