คณะผู้บริหาร

นายไกรสีห์  หล่อธราประเสริฐ

รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1

นายสหพล  กาญจนเวนิช

รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2

นายชาตรี  วงษ์วิบูลย์สิน

รองนายกเทศมนตรี คนที่ 3

นายนัฏฐชัยฐ์  ธนกนกนนทณ์

รองนายกเทศมนตรี คนที่ 4