ประวัติความเป็นมา

          เมืองนครราชสีมาเป็นเมืองชุมชนเมืองโบราณเมื่องหนึ่งในราชอาณาจักรไทย ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาโปรด ให้สร้างเมืองนครราชสีมาหรือโคราชขึ้น โดยมีป้อมปราการและคูน้ำล้อมรอบ และมีการตั้งถิ่นฐานสืบเนื่องเรื่อย จวบจนในรัฐสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้ จัดตั้ง เขตตำบลโพธิ์กลาง ดังนั้น เขตตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จึงกลายเป็นสุขาภิบาลเมืองนครราชสีมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2495 ได้ประกาศยกตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมาให้รวมอยู่ในเขตสุขาภิบาลเมืองด้วยอีกตำบลหนึ่งและได้พระราชทานเงินภาษีโรงร้าน ยานพาหนะ และค่าเช่าที่ดิน บรรดาที่เก็บจากตำบลในเมืองรวมเข้า ในผลประโยชน์สำหรับใช้จ่ายในการบำรุงสุขาภิบาลเมืองนครราชสีมา ในปี พ.ศ.2478 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับเทศบาลขึ้น จึงมีผลให้มีการพิจารณายกฐานะ สุขาภิบาลเมืองนครราชสีมาขึ้นเป็นเทศบาลเมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2478 สุขาภิบาลเมืองนครราชสีมาจึงได้เปลี่ยนมาเป็น เทศบาลเมืองนครราชสีมา เทศบาลเมืองนครราชสีมาได้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2480 ให้มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4.397 ตารางกิโลเมตร ได้เปลี่ยนแปลงเขตอีกครั้งหนึ่ง ขยายเป็น 37.50 ตารางกิโลเมตร มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2526 เป็นต้นมา และจัดตั้งเป็น เทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538

ดวงตราเทศบาลนครนครราชสีมา

          ดวงตราเครื่องหมายของเทศบาลนี้ เป็นรูปพานรัฐธรรมนูญ บรรจุอยู่ในกรอบรูปเสมา การที่เทศบาลกำหนดดวงตราเป็นรูปดังกล่าว เพราะเดิมเมืองนี้ชื่อ “เสมา” จึงเอารูปเสมากำหนดเป็นดวงตรา ส่วนพานรัฐธรรมนูญนั้น เทศบาลถือว่าเป็นสิ่งก่อให้เกิดเทศบาลขึ้น ประกอบกับเทศบาลนี้ ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งถือเป็นวันเดียวกันกับวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญดังกล่าว เทศบาลจึงได้กำหนดรูปดวงตราเป็นรูปกรอบเสมา และมีพานรัฐธรรมนูญบรรจุอยู่ภายใน.

ดอกไม้ประจำเทศบาล

          ในโอกาสที่เทศบาลนครนครราชสีมา ก่อตั้งครบ 70 ปี ในวันที่ 10 ธันวาคม 2548 เทศบาลฯ จึงได้มีความคิดที่จะสรรหาดอกไม้มาเป็นสัญลักษณ์ประจำเทศบาล โดยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมือง ร่วมกันคัดเลือกดอกไม้โดยการนับคะแนนจากการลงประชามติ ปรากฏว่า “ดอกลีลาวดี” หรือดอกลั่นทม ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนที่สูงที่สุด.