การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปี 2566

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัด 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัด 9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัด 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัด 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัด 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส