ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและสรรหาบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /26-ส.ค.2562 (ฉบับที่ 481)
– ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ กรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน /14-8-2562 (ฉบับที่ 427)
– บัญชีรายชื่อผ่านการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ /5-มิ.ย.-2562
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป /4-มิ.ย.-2562
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสรรหาบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ /3-พฤษภาคม-2562 
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ /19-เม.ย.-2562 
– รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 10-เม.ย. 2562 (ฉบับ 153)  
– รับสมัครคัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 136)
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น พนักงานจ้างทั่วไป (ฉบับที่ 100)
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ฉบับที่ 99)  
– ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  (ฉบับที่ 98)
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร
– รับสมัครคัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักการสาธารณสุขฯ 
– รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป