E-Service ขอรับบริการ

     บริการรถดับเพลิง (รถน้ำ) /สำนักปลัด

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.

    บริการถังขยะ/สำนักการสาธารณสุขฯ

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.

    บริการรถดูดโคลนเลน/สำนักการช่าง

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.

    ขออนุญาตใช้เสียง/สำนักการคลัง

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.

  เอกสารประกอบการขออนุญาตใช้เสียง
    1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ผู้ขอ
    2. ค่าบริการใบคำขอ ใบละ 1 บาท
    3. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
     - งานบุญ 10 บาท
     - เคลื่อนที่ 60 บาท
     - ประจำ 75 บาท

    ขอใช้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบ้านตัวเอง) /สำนักคลัง

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.

  เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
  กรณีบ้านตัวเอง
    1. ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ผู้จด
    2. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
       กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน แนบเอกสาร สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน) 1 ชุด
  **กรณีเจ้าของบ้านไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่เช่า ต้องเขียนข้อความว่า "ขอรับรองว่าเป็น  เจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านเลขที่ ... ลงชื่อผู้ให้เช่า" ในสำเนาทะเบียนบ้านนั้น**
    3. รูปถ่ายร้านภาพสี 3 ระยะ/แผนที่ร้าน 1 ชุด
       - ระยะไกลเห็นหน้าร้านและด้านซ้าย - ขวา
       - ระยะใกล้เห็นป้ายชื่อร้านชัดเจนโดยไม่ปิดร้าน
       - ระยะในร้านถ่ายจากประตูหน้าร้านให้เห็นสินค้าที่ขาย
  **กรณีมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์แทน**
       - หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท
       - สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบและผู้รับมอบ ต้องรับรองสำเนาทุกฉบับ
  *จดเว็บไซต์ โดเมนเนม รูปหน้าเว็บสินค้า รูปสินค้าที่โพสต์
  *จดเฟสบุ๊ค รูปหน้าเพจสินค้า รูปสินค้าที่โพสต์ และรูปสถานที่จด 
  กรณียกเลิก ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริงทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนผู้จด

    ขอใช้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบ้านเช่า) /สำนักคลัง

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.

  เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
  กรณีบ้านเช่า
    1. ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ผู้จด
    2. สำเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
    3. สำเนาทะเบียนบ้านเลขที่เช่าทำการค้า 1 ชุด
        - สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน) 1 ชุด
        - สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน) 1 ชุด
       **กรณีเจ้าของบ้านไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่เช่า ต้องเขียนข้อความว่า "ขอรับรองว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านเลขที่ ... ลงชื่อผู้ให้เช่า" ในสำเนาทะเบียนบ้านนั้น**
    4. รูปถ่ายร้านภาพสี 3 ระยะ  /แผนที่ร้าน 1 ชุด
        - ระยะไกลเห็นหน้าร้านและด้านซ้าย - ขวา
        - ระยะใกล้เห็นป้ายชื่อร้านชัดเจนโดยไม่ปิดร้าน
        - ระยะในร้านถ่ายจากประตูหน้าร้านให้เห็นสินค้าที่ขาย
       **กรณีมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์แทน**
        - หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท
        - สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ ต้องรับรองสำเนาทุกฉบับ
       *จดเว็บไซต์ โดเมนเนม รูปหน้าเว็บสินค้า รูปสินค้าที่โพสต์
       *จดเฟสบุ๊ค รูปหน้าเพจสินค้า รูปสินค้าที่โพส รูปสถานที่จด
  กรณียกเลิก ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริงทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน

    ขอใช้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีตลาด/ห้างฯ) /สำนักคลัง

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.

  เอกสารการประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
  กรณีตลาด/ห้างฯ
    1. ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ผู้จด
    2. สำเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
    3. สำเนาทะเบียนบ้านเลขที่เช่าทำการค้า 1 ชุด
    4. ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ผู้ให้เช่า
        - หนังสือมอบอำนาจทำการแทนตลาด/ห้าง
        - หนังสือรับรองบริษัทพร้อมเซนต์ชื่อรับรองทุกฉบับ
    5. รูปถ่ายร้านภาพสี 3 ระยะ /แผนที่ร้าน 1 ชุด
        - ระยะไกลเห็นชื่อหน้าตลาด/ชื่อหน้าห้าง
        - ระยะใกล้เห็นป้ายชื่อร้านชัดเจนโดยไม่ปิดร้าน
        - ระยะในร้านถ่ายจากระตูหน้าร้านให้เห็นสินค้าที่ขาย
  **กรณีมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์แทน**
        - หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท
        - สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ ต้องรับรองสำเนาทุกฉบับ
  *จดเว็บไซต์ โดเมนเนม รูปหน้าเว็บสินค้า รูปสินค้าที่โพสต์
  *จดเฟสบุ๊ค รูปหน้าเพจสินค้า รูปสินค้าที่โพสต์ รูปสถานที่จด
  กรณียกเลิก ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริงทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนผู้จด

  ขอจำหน่ายสินค้าตลาดนัดเทศบาล จำหน่ายทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน /กองสวัสดิการสังคม

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.

     ขอให้ตรวจสอบและรับรองการประกอบอาชีพ OTOP /กองสวัสดิการสังคม

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.