รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566