แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567