สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (สำนักการประปา)