การประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567