- การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร /30 พ.ค. 2567