รายงานผลกาารดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในรอบ 6 เดือน ประจำปี 2567