Site icon

ฉบับที่ 174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภาคในหมู่บ่านวีไอพี ซอย 9 จากซอย 5 ถึงซอย 8 /28 ก.พ. 2565​

ฉบับที่ 174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภาคในหมู่บ่านวีไอพี ซอย 9 จากซอย 5 ถึงซอย 8 /28 ก.พ. 2565

Exit mobile version