Site icon

ฉบับที่ 245 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2567 ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /25-เม.ย.-2567

ฉบับที่ 245 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2567 ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /25-เม.ย.-2567

Exit mobile version