Site icon

11 มิ.ย.62 นายกฯลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณริมคูเมืองเพื่อปรับปรุงแก้ไข ผนังกั้นน้ำพร้อมเพิ่มแสงสว่าง และปรับปรุงภูมิทัศน์

Exit mobile version