Site icon

8 ก.ค.62หน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนภายในพื้นที่วัดสุทธจินดา วรวิหาร

Exit mobile version