Site icon

9ส.ค.62 โรงเรียนเทศบาล๕(วัดป่าจิตตสามัคคี) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สังกัดเทศบาลนครนครขอนแก่น เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปศพพ.

Exit mobile version