Site icon

16ส.ค.62 ดำเนินการสำรวจและวัดระดับภายในพื้นที่ชุมชนการเคหะนครราชสีมาเพื่อเตรียมการจัดทำโครงข่ายท่อระบายน้ำในชุมชนใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

Exit mobile version