Site icon

28ส.ค.62 จนท.ในส่วนพัฒนารายได้ ออกให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษี และรับชำระภาษีป้าย บริเวณตลาดสด ตลาดเซฟวัน

Exit mobile version