Site icon

23ก.ย.62 สำนักการประปาดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณถนนมิตรภาพเสร็จเรียบร้อยและเปิดน้ำตามปกติแล้ว​

Exit mobile version