Site icon

7 มี.ค.61 สัมมนาประชาคมชุมชนนครนครราชสีมาเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

Exit mobile version