Site icon

25 พ.ค.63 ขั้นตอน วิธีการ และหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยรายได้ให้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

คำถาม-คำตอบ (Q&A) มาตรการเยียวยา 5,000 บาท COVID-19 (ณ วันที่ 22 เมษายน 2563)

1. ผู้ที่ไม่ได้มีเจตนาขอยกเลิกสิทธิ์แต่ได้กดปุ่มยกเลิกสิทธิ์ไปในช่วงก่อนหน้า จะสามารถเริ่มขอทบทวนสิทธิ์ได้เมื่อใด

2. เงินเยียวยา 5,000 บาท ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 จะเริ่มทำการโอนเข้าบัญชีเมื่อใด

3. กรณีที่มีทะเบียนเกษตรกร แต่ไม่ได้ประกอบอาชีพดังกล่าวแล้ว จะสามารถขอเข้ารับการทบทวนสิทธิ์ได้หรือไม่

4. กลุ่มผู้ลงทะเบียนรอบแรกที่มีสถานะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรือสถานะที่ได้รับว่า ขอข้อมูลเพิ่มเติมและอยู่ระหว่างการตรวจสอบ จะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาท อย่างช้าที่สุดภายในวันใด

5. กระบวนการหลังยื่นทบทวนสิทธิ์กรณีเงินเยียวยา 5,000 บาท ทำไมถึงต้องใช้เวลา 2 สัปดาห์ ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลมีข้อมูลผู้ลงทะเบียนอยู่แล้ว และสามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ทันที แสดงให้เห็นถึงรัฐบาลผิดสัญญา และหลอกลวงประชาชน เพื่อหวังซื้อเวลาไปเรื่อย ๆ โดยไม่เห็นใจความยากลำบากของประชาชน

1. ขณะนี้กระทรวงการคลังได้เปิดให้กลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) และประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาการจัดสรรเงินเยียวยาใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย. 2563 มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 1.9 ล้านคน 2. สำหรับการดำเนินการทบทวนสิทธิ์ หลังจากผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์มาแล้ว กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์ เช่น อาชีพ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น มาประมวลผลเพื่อคัดกรองก่อนอีกครั้งก่อนที่จะจัดสรรให้เจ้าหน้าลงพื้นที่ และเจ้าหน้าที่จะต้องยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพของผู้ลงทะเบียนผ่านระบบที่ออกแบบไว้ เพื่อนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์รับเงินเยียวยาต่อไป ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ มีกลไก มีขั้นตอน และต้องใช้เวลาดำเนินการ ไม่ได้เป็นการยื้อเวลาแต่อย่างใด 3. อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระบวนการทุกอย่างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร็ว6. กรณีนักเรียนนักศึกษาที่เรียนไปด้วย ทำงานส่งตัวเองเรียนไปด้วยนั้น จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่

7. ผู้ประกันตนมาตรา 39 มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่

8. คนที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 จำเป็นต้องเป็นพร้อมเพย์เท่านั้นใช่หรือไม่

9. ทำไมข้อมูลที่จะให้ประชาชนยื่นทบทวนสิทธิ์ยังเป็นชุดคำถามเดิมที่เคยกรอกไปแล้ว นอกจากนี้จากที่ภาครัฐบอกว่าให้ประชาชนเตรียมภาพ 3 ภาพเอาไว้นั้นเพื่อ Upload ภาพประกอบเป็นหลักฐาน เมื่อตรวจสอบพบว่าในระบบไม่มีช่องให้ Upload ภาพ

10. ผู้ลงทะเบียนมีอาชีพเดียวกัน อยู่บ้านเดียวกัน คนนึงได้ คนนึงไม่ได้ ระบบการตรวจสอบไม่ดีหรือไม่

การคัดกรองและตรวจสอบของแต่ละคนที่ลงทะเบียนจะไม่เหมือนกัน เนื่องจากกระทรวงการคลังมีการตรวจสอบคุณสมบัติหลายด้านประกอบกันจากฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง สำนักงานประกันสังคม กรมขนส่งทางบก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้นอย่างไรก็ดี ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด หรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com11. ทำไมรัฐบาลไม่เคลียร์สถานะที่ค้างในระบบให้หมดก่อน แล้วค่อยมีระบบทบทวนสิทธิ์ เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมากที่อยู่ “ระหว่างการตรวจสอบ” และ “อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม” ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท แต่คนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านการคัดกรองแล้ว

12. เข้าไปแก้ไขบัญชีแล้ว ผูกพร้อมเพย์ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายนแล้ว โทรไป call center บอกว่า เงินจะเข้าวันที่ 22 เมษายน ทำไมเช็คแล้ว ณ ตอนนี้ ก็ยังไม่มีเงินเข้า

Exit mobile version