Site icon

27 มี.ค.61 มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น อ.3,ป.6 และม.3 ในวันจบการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)

Exit mobile version