Site icon

10ส.ค.61 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งปิดการจราจรบริเวณทางรถไฟถึงถนนเบรญรงค์ ซอย 7 ในวันที่ 11 ส.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00

Exit mobile version