Site icon

1ต.ค.61 รองปลัดเทศบาล วางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์

Exit mobile version