Site icon

18ต.ค.61 ประชุมเรื่องการดำเนินการจัดทำแผนที่ดิจิตอลความละเอียดสูง ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ(Korat Smart City Foundation by Digital Map)

Exit mobile version