Site icon

19ต.ค.61 โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น

Exit mobile version