Site icon

21 พ.ย. 61 มอบใบประกาศณียบัตรให้แก่เด็กชนะการสอบแข่งขัน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาศนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 4

Exit mobile version