Site icon

27 มิ.ย.65 โครงการ young kids for change

วันที่ 27 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น.

นายศิระ จันทวร รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา ประธานเปิดโครงการ young kids for change สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น การเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ ตามมาตรฐานอาชีพได้รับคุณวุฒิทางการศึกษาทางด้านอาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น จากปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา หรือเรียกว่าเด็กถูกเท ในปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นปัญหาสังคมระดับชาติ ช่องทางต่างๆ ทางสังคมทำให้เกิดเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กติดเกม ท้องก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเครื่องมือของเทคโนโลยีสมัยใหม่

เสพสื่อออนไลน์ การพนัน มีสภาวะทางใจ ซึมเศร้า การเลียนแบบกันในทางพฤติกรรมที่ผิดต่อสังคม ปัญหาจากครอบครัว เด็กออกโรงเรียนกลางคัน เด็กเร่ร่อน เด็กหนีออกจากบ้าน เด็กที่ก่อปัญหาทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม จะส่งผลโดยตรงต่อเด็กและเยาวชนที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบาง บางคนถูกหลอก บางคนถูกมอมเมา ถูกชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย สร้างความ

เดือดร้อนให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคม สุดท้ายโดนถูกตัดสินเข้าไปอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากคดีต่างๆมากมาย จนออกนอกระบบการศึกษาแบบถาวร ตามคำนิยามของเด็กนอกระบบการศึกษา คือ

1.เด็กและเยาวชนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษา

2.เด็กและเยาวชนที่ไม่ได้เข้าเรียน

3.เด็กและเยาวชนที่เสี่ยงต่อการออกจากโรงเรียนกลางคัน

4.เด็กและเยาวชนที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน

ตามที่วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2565 ซึ่งเทศบาลนครนครราชสีมา ได้รับการพิจารณาในการคัดเลือกและสนับสนุนงบประมาณในชื่อโครงการ Young kids for change เป็นหนึ่งใน 13 ทีม จากทั่วประเทศ โดยมีแกนนำเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมา และสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช ซึ่งกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 25 คน ร่วมโครงการ Young kids for change จัดขึ้นระหว่างเดือนพ.ค.- ส.ค.65 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนที่เสี่ยงออกนอกระบบการศึกษา จำนวน 4 หลักสูตรวิชา ได้แก่ ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง (ช่างแอร์), ช่างตัดผมชาย, นวดแผนไทย และสื่อออนไลน์ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

#Appkoratcity

#งานประชาสัมพันธ์

ไลน์OAเทศบาลฯแอดเลย https://lin.ee/tEoZH6e

Exit mobile version