Site icon

30 มิ.ย.65 อบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้ประสานงานฝ่ายข่าวเทศบาล

วันที่ 30 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น.

นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมอบรม ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้ประสานงานฝ่ายข่าวเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2565 เพื่อทำให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สามารถสร้างและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครนครราชสีมา ได้อย่างดึงดูดน่าสนใจถูกต้องชัดเจน สื่อความหมายเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงาน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน กระตุ้นให้เกิดการประชาสัมพันธ์ต่อเป็นวงกว้าง และเพื่อให้ประชาชนสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานกับภาคประชาชนนำไปสู่การพัฒนาท้องที่ยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน อาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา

#Appkoratcity

#งานประชาสัมพันธ์

ไลน์OAเทศบาลฯแอดเลย https://lin.ee/tEoZH6e

Exit mobile version