Site icon

11 ก.ค.65 วารสารวิชาการ “Unisearch Journal” เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำวารสาร “Unisearch Journal” ในรูปแบบออนไลน์และเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th

Exit mobile version