Site icon

30พ.ย.61 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ถวายภาพวาดจากสีที่ได้จากธรรมชาติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ภาพ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลส์นครราชสีมา

Exit mobile version