Site icon

6ธ.ค.61 พิธีเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ ในโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)

Exit mobile version