Site icon

18ธ.ค.61 ประชุมหารือเรื่องการบูรณาการระบบจัดการขยะการแจ้งปัญหาระว่างคนกับเมือง Traffy waste ระบบติดตามและการบริหารจัดการเก็บขยะ

Exit mobile version