Site icon

11ม.ค.62 มอบสิ่งของโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติชุมชนในเขตเทศบาลฯเพื่อมอบให้ชุมชนนำไปจัดกิจกรรมวันเด็กต่อไป ณ กองสวัสดิการสังคม

Exit mobile version