Site icon

11ม.ค.62 นายกเทศมนตรีฯร่วมประชุมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และม.เทคโนโลยีสุรนารี เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยโครงการสาธิตรถโดยสารไร้มลพิษสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Exit mobile version