Site icon

18ม.ค.62 ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนดำเนินงานสานสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2562

Exit mobile version