Site icon

– ฉบับที่ 216 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา /11-เม.ย.-66

Exit mobile version