– ฉบับที่ 60 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป /1-ก.พ.-2566​

– ฉบับที่ 60 ประกาศ…

View More – ฉบับที่ 60 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป /1-ก.พ.-2566​

– ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานต่ำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ /30-ม.ค.-2566​

– ประกาศรับสมัครสอบ…

View More – ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานต่ำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ /30-ม.ค.-2566​

– ฉบับที่ 36 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ) /25-ม.ค.-2566​

– ฉบับที่ 36 ประกาศ…

View More – ฉบับที่ 36 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ) /25-ม.ค.-2566​

– ฉบับที่ 14 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 /16-ม.ค.-2566​

– ฉบับที่ 14 ประกาศ…

View More – ฉบับที่ 14 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 /16-ม.ค.-2566​

– ฉบับที่ 16 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (ตามภารกิจ) /12-ม.ค.-2566​

– ฉบับที่ 16 ประกาศ…

View More – ฉบับที่ 16 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (ตามภารกิจ) /12-ม.ค.-2566​

– ฉบับที่ 718 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (ตามภารกิจ) /15-ธ.ค.-2565​

– ฉบับที่ 718 ประกา…

View More – ฉบับที่ 718 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (ตามภารกิจ) /15-ธ.ค.-2565​

– ฉบับที่ 706 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ /1-ธ.ค.-2565​

– ฉบับที่ 706 ประกา…

View More – ฉบับที่ 706 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ /1-ธ.ค.-2565​

– ฉบับที่ 670 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป /16-พ.ย.-2565​

– ฉบับที่ 670 ประกา…

View More – ฉบับที่ 670 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป /16-พ.ย.-2565​