– ฉบับที่ 439 ประกาศรับโอนพนักงานสถานธนานุบาล สานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 /31-ส.ค.-2566​

– ฉบับที่ 439 ประกา…

View More – ฉบับที่ 439 ประกาศรับโอนพนักงานสถานธนานุบาล สานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 /31-ส.ค.-2566​

– ฉบับที่ 449 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่า /4-ส.ค.-2566​

– ฉบับที่ 449 ประกา…

View More – ฉบับที่ 449 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่า /4-ส.ค.-2566​

– ฉบับที่ 448 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำนงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชการ) /4-ส.ค.-2566​

– ฉบับที่ 448 ประกา…

View More – ฉบับที่ 448 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำนงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชการ) /4-ส.ค.-2566​

– ฉบับที่ 371 ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา /30-มิ.ย.-2566​

– ฉบับที่ 371 ประกา…

View More – ฉบับที่ 371 ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา /30-มิ.ย.-2566​

– ฉบับที่ 365 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน /28-มิ.ย.-2566​

– ฉบับที่ 365 ประกา…

View More – ฉบับที่ 365 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน /28-มิ.ย.-2566​

– ฉบับที่ 318 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง /6-มิ.ย.-2566​

– ฉบับที่ 318 ประกา…

View More – ฉบับที่ 318 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง /6-มิ.ย.-2566​

– ฉบับที่ 317 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ /6-มิ.ย.-2566

– ฉบับที่ 317 ประกา…

View More – ฉบับที่ 317 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ /6-มิ.ย.-2566