Site icon

21ธ.ค.60 เปิดการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางจัดการขยะเหลือศูนย์ ตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์(Zero Waste)

Exit mobile version