Site icon

27มี.ค.62 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เข้ารับรางวัลด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่นร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์

Exit mobile version