Site icon

22 เม.ย.62 คณะนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อศึกษาดูงานในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารจัดการเกี่ยวกับ 4Ms

Exit mobile version