Site icon

27เม.ย.62 สน.การประปาดำเนินการซ่อมท่อเมนขนาด 200 ม.ม. บริเวณถนน ไชยณรงค์ทางเข้าโรงหนังจำนวน 3 จุด พร้อมเทคอนกรีตเเละเเอสฟัสปิดพื้นผิว

Exit mobile version