Site icon

6 พ.ค.62 นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทโธสวรรย์ปราสาท ประชาชนเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา

Exit mobile version