Site icon

8พ.ค.62 ประชุมหารือคัดเลือกโครงการ เพื่อจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครนครราชสีมา

Exit mobile version