Site icon

22พ.ค.62 ประชุมเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม เพื่อติดตามการดำเนินงานต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองสวัสดิการสังคม

Exit mobile version