Site icon

7 มิ.ย.62 คณะผู้บริหารติดตามและทวงถามเรื่องการทบทวนผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น lTA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

Exit mobile version