Site icon

16ส.ค.62 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาญิชย์ เพื่อตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายรัฐบาล ที่จังหวัดนครราชสีมา

Exit mobile version