Site icon

ฉบับที่ 558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอย ทรายเงิน (โรงเรียนสมบูรณ์วิทยากูล) /27 ส.ค. 2564​

ฉบับที่ 558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอย ทรายเงิน (โรงเรียนสมบูรณ์วิทยากูล) /27 ส.ค. 2564

Exit mobile version